הקדמה - הזמנה להציע הצעות
לשכירת והפעלת בית קפה חלבי בבניין בית הסטודנט

אגודת  הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן (להלן: "האגודה") והחברה הכלכלית של האגודה – חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ (להלן: "בשן") מזמינות בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה שלהלן להציע הצעות לשכירת מתחם בבניין בית הסטודנט (בניין 107 בקמפוס אוניברסיטת בר אילן) לצורך הפעלת בית קפה חלבי/ מסעדה חלבית/ בר סלטים חלבי, והכל כמפורט במסמכי ההזמנה להלן (להלן: "ההזמנה").

 

את חוברת ההזמנה ניתן לקבל מחברת בשן באמצעות פניה מסודרת למשרדי החברה.

 

ישיבת הבהרות וסיור במתחם יערכו ביום 3.7.18 בשעה 12:00 במשרדי בשן בר אילן, משם יצא סיור למקום. יובהר כי השתתפות בישיבה זו ובסיור הינן תנאי סף להשתתפות בהזמנה.

 

לצורך השתתפות בישיבה ובסיור נדרש המציע להירשם בטלפון 03-6354535 או במייל office@bashan.org.il

האגודה ו/או בשן יהיו זכאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לערוך מפגש/ים וסיור/ים יזומים נוספים.

 

ניתן להפנות שאלות הבהרה ביחס להזמנה באמצעות משלוח מייל בלבד (בכתובת office@bashan.org.il), ולכל המאוחר עד ליום 6/7/18 בשעה 12:00 (נא לציין בכותרת המייל: "הזמנה להציע הצעות לשכירת והפעלת בית הקפה – שאלות הבהרה").

 

האגודה ו/או בשן רשאיות בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתן ו/או בתשובה לשאלות המשתתפים. במקרה כזה השינויים, ההבהרות והתיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה.

 

האגודה ובשן יפרסמו עד ליום 10/7/18 הבהרות ו/או תשובות לשאלות ו/או שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה באתר האינטרנט של האגודה (בכתובת office@bashan.org.il).

 

יובהר כי כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה למי מהמשתתפים ו/או נציגיהם, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את האגודה.

 

את ההצעות יש להפקיד במעטפה סגורה, נושאת את ציון מספר הזמנה (07/2018), ולמוסרה במסירה ידנית בתיבת המכרזים של האגודה במשרדי בשן בר אילן עד ליום 12/7/18  בשעה 12:00.

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה הגשה פיזית, אינם עונים על דרישות ההזמנה. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים במועד האמור, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות בהזמנה זו. 

 

האגודה ו/או בשן רשאיות להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים (לפי פרטי ההתקשרות שמסרו) ו/או באותו אופן שבו פורסמה ההזמנה. 

ההתקשרות עם הזוכה טעונה אישור הגורמים המוסמכים באגודה, בבשן ובאוניברסיטת בר אילן (להלן: "האוניברסיטה").

האגודה ובשן אינן מתחייבות לקבל את ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים יש לפנוץ לגב' ניבה אנדורן בטלפון 052-8940170 או במייל niva@bashan.org.il.

 

כל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות לאגודה ו/או לבשן, והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי ההזמנה אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במסגרת ההזמנה כאמור.

 

 

דניאל תייר

יו"ר האגודה